Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 12/9/2011, tại trụ sở Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hiệp (Chủ tịch). Hội đồng thành viên đã mời Ban giám đốc Tập đoàn, Kiểm soát viên Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viglacera, Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên và Trưởng một số phòng, ban chức năng Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tham dự họp.

 
Tại cuộc họp, Hội đồng thành viên Tập đoàn đã nghe báo cáo và thảo luận về một số nội dung sau: Báo cáo rà soát, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn năm 2011 do Trưởng ban Ban Kinh tế – kế hoạch Tập đoàn trình bày; Trưởng ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn báo cáo tình hình triển khai Chương trình cổ phần hóa các Tổng công ty thành viên; Trưởng ban Tài chính kế toán Tập đoàn báo cáo một số nội dung về công tác Tài chính Tập đoàn như Quy chế Quản lý tài chính Tập đoàn, Chương trình tăng vốn điều lệ Tập đoàn; Trưởng ban Phối hợp phát triển Tập đoàn báo cáo tình hình triển khai Chương trình Phối hợp phát triển trong Tập đoàn.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận về từng nội dung của Hội nghị, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn về các nội dung thảo luận, Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã quyết nghị thống nhất thông qua các nội dung sau:

– Qua 18 tháng chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, vượt qua các khó khăn, thách thức, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam đã đạt được những thành quả bước đầu, hoàn thành toàn bộ các cơ sở pháp lý quan trọng để Tập đoàn hoạt động. Hội đồng thành viên Tập đoàn Tập đoàn thống nhất chủ trương tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2011 để đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, phát động thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2011 đồng thời tổng kết hoạt động của Tập đoàn sau 18 tháng năm chính thức đi vào hoạt động. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các phòng ban chức năng chuẩn bị các công tác tổ chức Hội nghị Sơ kết vào đầu tháng 10/2011.

– Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Hội đồng thành viên Tập đoàn thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo báo cáo tổng hợp của Ban Kinh tế kế hoạch trình bày, báo cáo Bộ Xây dựng. Trong 4 tháng còn lại của năm 2011, Hội đồng thành viên giao đồng chí Tổng giám đốc Tập đoàn và Tổng giám đốc các Tổng công ty thành viên tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 theo các chỉ tiêu kế hoạch đã điều chỉnh; đồng thời chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 để thông qua Hội đồng thành viên trong tháng 10/2011.

– Công tác cổ phần hóa bốn Tổng công ty thành viên Tập đoàn là nhiệm vụ trọng điểm của Tập đoàn trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2012, cần tập trung triển khai theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, tiến độ cổ phần hóa các đơn vị thành viên Tập đoàn gắn với chương trình tăng vốn Điều lệ Công ty mẹ Tập đoàn và các Tổng công ty thành viên theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Hội đồng thành viên phân công đồng chí Ngô Doãn, Thành viên Hội đồng thành viên trực tiếp theo dõi công tác cổ phần hóa của các đơn vị thành viên Tập đoàn, báo cáo Ban chỉ đạo Đổi mới phát triển doanh nghiệp Tập đoàn hàng tháng.

– Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tài chính kế toán về công tác tài chính của Tập đoàn. Các Tổng công ty thành viên cần khẩn trương hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế Quản lý tài chính của các đơn vị trình Hội đồng thành viên Tập đoàn trong tháng 10/2011.

– Chương trình Phối hợp phát triển trong Tập đoàn được Hội đồng thành viên chỉ đạo triển khai để phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình Tập đoàn kinh tế Nhà nước với sự phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của các đơn vị thành viên Tập đoàn. Ban Phối hợp phát triển cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các Tổng công ty thành viên đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp trong Tập đoàn, trong đó cần chú ý tới công tác điều phối, phối hợp trong lĩnh vực đấu thầu, thi công xây lắp. Giao đồng chí Ngô Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo công tác điều phối, phối hợp các đơn vị thành viên Tập đoàn trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp các công trình.