Hội nghị kiểm điểm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP năm 2014

Thực hiện sự chỉ đạo của của Bộ Xây dựng tại Công văn số 538/BXD-TCCB ngày 09/12/2014 về việc hướng dẫn kiểm điểm đánh giá hàng năm đối với tập thể và cá nhân người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, sáng ngày 11/03/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty năm 2014.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Tham
dự Hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng có đ/c Hà Mạnh Hoạt – Phó vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ, đ/c Nguyễn Văn Tươi – Hàm vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ;
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP có các đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Bí
thư Đảng ủy, đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT, đ/c Lê Trung Kiên –
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công
ty, Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Chủ tịch CĐ, Bí
thư ĐTN, Trưởng phó các phòng ban Tổng công ty; các đ/c đại diện phần vốn góp của
Tổng công ty tại các doanh nghiệp do Tổng công ty giữ quyền chi phối.

Đ/c Hà Mạnh Hoạt – Phó vụ trưởng Vụ TCCB Bộ Xây dựng chỉ đạo Hội nghị

Thay
mặt HĐQT Tổng công ty, Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kiểm
điểm công tác năm 2014 của tập thể HĐQT Tổng công ty trước Hội nghị. Năm
2014 Tổng công ty có thay đổi mang tính bước ngoặt là chuyển sang hoạt
động theo mô hình công ty cổ phần (từ tháng 7/2014). Trong bối cảnh nền
kinh tế còn nhiều khó khăn, trên cơ sở chủ trương phát triển kinh tế, xã
hội của Đảng, Nhà nước; đánh giá các yếu tố thuận lợi, khó khăn, dự báo
tỉ lệ tăng trưởng kinh tế đất nước, căn cứ tình hình thực tế của Tổng
công ty, Hội đồng quản trị đã
thống nhất xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh xin ý kiến Đại diện
chủ sở hữu, thông qua Đại hội đồng cổ đông để tổ chức thực hiện đã lãnh
đạo, quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề
ra.

Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT  điều hành Hội nghị

Năm
2014, Tổng công ty hoàn thành mục tiêu của Chính phủ, Bộ Xây dựng thực
hiện thành công cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty; trong điều kiện
khó khăn, thuận lợi đan xen, tập thể người đại diện phần vốn Nhà nước
được Bộ Xây dựng ủy quyền tại Tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn
kết, ý thức trách nhiệm, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chủ
động nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp điều hành linh hoạt, đặc
biệt giai đoạn 6 tháng cuối năm (sau khi thực hiện cổ phần hóa) đã triển
khai quyết liệt, kịp thời nhiều giải pháp đúng đắn, có hiệu quả cao;
thực hiện hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
đặt ra, đảm bảo tốc độ tăng trưởng chung. Từng thành viên, Tập thể người
đại diện phần vốn tại Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được phân công, có đ/c hoàn thành xuất sắc chức
trách, nhiệm vụ được giao.

Với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành thực hiện các lĩnh vực công tác năm 2014, Tổng công ty được Chính
phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Công đoàn Tổng công ty được Công đoàn Xây
dựng Việt Nam tặng Bằng khen và công tác quân sự quốc phòng địa phương
được UBND Thành phố tặng Bằng khen; cùng nhiều danh hiệu thi đua khác
cho các tập thể và cá nhân.

Hội nghị được nghe các báo cáo kiểm điểm công tác năm 2014 của 5 cá nhân thành viên HĐQT Tổng công ty.


Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT  báo cáo kiểm điểm cá nhân trước HN


Đ/c Lê Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT  báo cáo kiểm điểm cá nhân trước HN


Đ/c Lưu Quang Bôn – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT  báo cáo kiểm điểm cá nhân trước HN


Đ/c Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT  báo cáo kiểm điểm cá nhân trước HN


Đ/c Nguyễn Văn Hòa Bình – Thành viên HĐQT TCT  báo cáo kiểm điểm cá nhân trước HN

Hội
nghị được nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Tổng giám
đốc, Ban Kiểm soát, Lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty.
Các ý kiến đều đánh giá cao những Nghị quyết điều hành và chỉ đạo của
HĐQT, qua đó lãnh đạo toàn Tổng công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
SXKD năm 2014.


Đ/c Tô Văn Huệ – Chủ tịch Công đoàn, Phó TGĐ TCT  phát biểu góp ý tại HN


Đ/c Bùi Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm soát TCT  phát biểu góp ý tại HN


Đ/c Lê ĐÌnh Khoa – Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng 203  phát biểu góp ý tại HN

Tại Hội nghị, đ/c Hà Mạnh Hoạt đánh giá cao và ghi
nhận những công tác mà HĐQT Tổng công ty đã làm được trong năm 2014,
đặc biệt là thực hiện thành công việc chuyển Tổng công ty sang hoạt động
theo mô hình Công ty cổ phần. Đ/c tin tưởng dưới sự đoàn kết của toàn
thể Ban lãnh đạo từ BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể
CBCNV, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch
năm 2015.

Dưới sự điều hành của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây
dựng, Hội nghị đã tiến hành tổ chức bỏ phiếu biểu quyết phân loại đánh
giá cán bộ năm 2014 đối với các Thành viên HĐQT Tổng công ty.


Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá cán bộ
antalya bayan escort
Free Porn