Kết thúc thí điểm hình thành 2 Tập đoàn xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định kết thúc thí điểm hình thành 2 Tập đoàn ngành Xây dựng và giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng sắp xếp, tổ chức lại một số doanh nghiệp thuộc ngành.
 

Ảnh minh họa

Tại
Quyết định 1428/QĐ-TTg ngày 2/10/2012, Thủ tướng quyết định kết thúc
thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) và
Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD).

Thủ
tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổng công ty
Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ – Tập đoàn Sông Đà và các đơn
vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây; thành lập Tổng công
ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ –
Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng
công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.

Thủ
tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển các Tổng công ty sau về
trực thuộc Bộ Xây dựng: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng công ty Xây
dựng và phát triển hạ tầng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tổng công ty
Xây dựng Bạch Đằng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng công ty Thủy
tinh và gốm xây dựng; Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và
môi trường Việt Nam.

Theo
quyết định của Thủ tướng thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm Chủ tịch,
thành viên Hội đồng thành viên; thông qua để Hội đồng thành viên bổ
nhiệm Tổng Giám đốc đối với các tổng công ty nêu trên.

Đồng
thời, chuyển quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần
Sông Hồng và Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng từ Tập
đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng.

Thủ
tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện cổ phần hóa các Tổng công
ty: Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng,
Xây dựng Bạch Đằng, Xây dựng Hà Nội, Thủy tinh và gốm xây dựng, Đầu tư
xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ tại các văn bản: Số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27/12/2010 và số
903/TTg-ĐMDN ngày 07/6/2011.

Cùng với đó, xây
dựng phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư
phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết
định. Đồng thời, chỉ đạo sắp xếp tổ chức sản xuất, ổn định bộ máy, cán
bộ… để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý những
vấn đề thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được
giao.

 


Ngày 12/1/2010, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) được
thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Tổng
công ty Sông Đà làm nòng cốt với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng.


Ngày 12/1/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt
Nam và Quyết định 55/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Phát triển
nhà và đô thị trên cơ sở bộ máy tổ chức của Tổng công ty Đầu tư phát
triển nhà và đô thị HUD.

 

Theo Chính phủ