Một số hình ảnh thí nghiệm, kiểm định:

Một số hình ảnh về thí nghiệm, kiểm định:


Đo mô đun đàn hồi


Khoan Bê tông Nhựa


Khoan Khảo sát


Nén tĩnh cọc – Ngã năm Cát Bi


Nén tĩnh cọc – Số 4 Hồ Sen


Siêu âm Mối hàn


Thí nghiệm Marshall


Thí nghiệm nén mẫu Bê tông


Thí nghiệm nén tĩnh Nền


Thí nghiệm – CBR


Xuyên Tĩnh