Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

Ngày 15/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Tải về