Quyết định về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng

Ngày 18/10/2012, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 921/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng.
Ngày 18/10/2012, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 921/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng quyết định: Chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng. Giá trị vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng để chuyển giao được xác định theo các quy định hiện hành của nhà nước và tính tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2012.