Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty. Quý Cổ đông tải về theo liên kết sau: