Tăng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 397/SXD-QLN ngày 17/5/2013 của Sở Xây dựng Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc điều chỉnh tăng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:
– Theo quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ bảng giá chuẩn của Quyết định này để ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn cho phù hợp và trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản thì điều chỉnh giá thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ tăng của tiền lương. Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, Sở Xây dựng Bình Định tham mưu giúp UBND tỉnh điều chỉnh lại giá thuê nhà ở trên địa bàn theo phương pháp tính tỷ lệ tăng tiền lương cơ bản nhân với bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do UBND cấp tỉnh đã ban hành.

Đề nghị Sở Xây dựng Bình Định nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc điều chỉnh giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn