Thông báo chi trả cổ tức năm 2019, 2020

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP số 05/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 23/4/2021; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 07/5/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019, 2020 bằng tiền. Chi tiết có trong file gửi kèm.