Thông báo chi trả cổ tức năm 2019, 2020

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP số 05/NQ-ĐHĐCĐ-BDCC ngày 23/4/2021; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 07/5/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019, 2020 bằng tiền. Chi tiết có trong file gửi kèm.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn