Thông báo: Giới thiệu chức danh Quyền Tổng giám đốc

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014, ông Lê Trung Kiên – Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh của ông Lê Trung Kiên, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng để các Cơ quan, Đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn