Thông báo: Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty XD Bạch Đằng – CTCP

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2020 của Sở GD Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP; Thông báo số 1260/TB-SGDCKHN ngày 24/11/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP thông báo về việc đăng ký hủy giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty như sau:

– Tên mã chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;

– Loại chứng khoáng: cổ phiếu phổ thông;

– Mã chứng khoáng: BDC;

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

– Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: 21.735.900 cổ phiếu;

– Giá trị cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch (theo mệnh giá): 217.359.000.000 đồng;

– Ngày hủy đăng ký giao dịch: 30/11/2020;

– Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 27/11/2020.;

– Lý do hủy giao dịch: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng số 6862/UBCK-GSĐC ngày 18/11/2020 của UBCK Nhà nước.

Trân trọng thông báo!

 

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn