Thông báo: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKO-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hồng Phương – thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung ông Hoàng Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 12/3/2021.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn