Thông báo: Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2023 của Đại hội cổ đông Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, ngày 11/9/2023, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Bà Bùi Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Bà Lê Thị Vóc – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 11/9/2023.

Quý cổ đông có thể tải toàn văn Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2023 tại đây:

antalya bayan escort
Free Porn