Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội tải về tại đây: