Thông tư số 117/2010/TT-BTC

Ngày 05/8/2010 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2010/TT-BTC hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tải về