Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sáng 23/4/2021 tại Trụ sở Cơ quan – số Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 32 cổ đông đại diện cho 21.662.900 cổ phiếu, tương ứng 99,66% trên tổng số 21.735.900 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TCT trình bày báo cáo tại ĐH

Ông Hoàng Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội

Bà Bùi Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại ĐH

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, 2020; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, 2020; Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, 2020 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình về việc thay đổi thành viên BKS chuyên trách là thành viên BKS kiêm nhiệm; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên Bản và Nghị quyết Đại hội với sự thống nhất cao.

Cuối buổi làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, kết thúc thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn