Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thông báo về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của BDCC, cụ thể như sau:
1.    Thời gian: 07h30’, Thứ bảy, ngày 05 tháng 7 năm 2014.
2.    Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu – quận Hồng Bàng – thành phố Hải Phòng.
3.   
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BDCC theo danh
sách chốt ngày 10/3/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4.    Nội dung Đại hội:
4.1.    Thông qua Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP;
4.2. Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4.3. Thông qua số lượng và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4.4. Thông qua phương án SXKD năm 2014 và 2014 – 2019;
4.5. Thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
4.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
4.7. Các vấn đề khác (nếu có).
5.   
Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề
nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội
hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi
về BDCC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến BDCC trước 16h30’ ngày
02/7/2014.
6.    Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
–    Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất;
–    Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
–    Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7.   
Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền…
được đăng tải trên website của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại địa
chỉ: http://bachdanggroup.com/uploads/files/2014/Tai%20lieu%20DH.rar
8.    Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 031.3856251        ; Fax:    031.3856451
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đào Việt Dũng

Tải về các tài liệu liên quan:
Mẫu giấy Ủy quyền và Đăng ký tham gia Đại hội
Dự thảo Điều lệ TCT
Dự thảo Quy chế bầu cử
Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
Phương án SXKD 2014-2019

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn