Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty                                             
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015                                                                  Download