Quy chế Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP                                                                                                                Download

Đọc thêm...

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty                                              tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015                                                                  Download

Đọc thêm...

Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015

Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015                                                                                                                [...]

Đọc thêm...

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Ngày 15/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công

Đọc thêm...
antalya bayan escort
Free Porn