Quy chế Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP                                                                                                                Download